Intronisationen av Jesu allraheligaste Hjärta i hemmen

Jesus lovade den franska nunnan, den heliga Margareta Maria Alacoque, att han ”skall välsigna det hem där bilden av mitt heliga Hjärta visas och äras.” När vi introniserar (installerar) bilden av Jesu heliga Hjärta på en framträdande plats och därmed betecknar att Jesus är familjens konung, vän och broder, svarar vi på kyrkans inbjudan att göra våra hem till en ”hemmets kyrka”, där Jesus är centrum och källan till kärlek till alla.

Liksom evighetslampan i kyrkan påminner oss om Kristi närvaro i tabernaklet, så påminner oss den tronande bilden av Jesu Hjärta, att Jesus är mitt ibland oss och med oss. Genom detta förbund gör vi våra hem och hjärtan till hans tabernakel.

Denna andakt introducerades för världen genom Fader Mateo Crawley-Boevey med godkännande av flera påvar i under 1900-talets första hälft. Fader Mateo var en präst från Chile som fick kallelsen att resa över hela världen och förkunna införandet av intronisationen av Jesu heliga Hjärta i hemmen, i syfte att befordra deras helgelse.

Intronisationens innebörd

Intronsationen av det heliga Hjärtat innebär det officiella och sociala erkännandet av Jesu Hjärtas kärleksfulla kungadöme i den kristna familjen. Familjen bejakar detta erkännande genom att högtidligt installera eller sätta upp en bild av det heliga Hjärtat på en hedersplats i hemmet och inviga sig åt honom genom en invigningsakt.

Intronisationen av Jesu heliga Hjärta är erkännandet av vår Herres levande närvaro i det hem, där hans gudomliga Hjärta, såsom kärlekens konung, är familjens centrum och drar till sig alla dess medlemmar. Jesus inbjuds att deltaga i familjens alla aktiviteter. Då helgar han detaljer som hör till hemmets liv. Genom intronisationen och under inflytande av det heliga Hjärtat lär sig varje medlem ett nära förhållande till Jesus. Antingen som familj eller individuellt skall var och en växa i förtroende och kärlek till honom som längtar efter vår kärlek. Intronisationens gåva är således en medvetenhet om hans levande närvaro i familjen och en källa till nåd och välsignelse för familjen.

Vår Herres löften till dem som introniserar hans heliga Hjärta

1. Jag skall välsigna varje plats där en bild av mitt Hjärta visas och äras.
2. Jag skall ge dem all nåd de behöver i enlighet med deras levnadsställning.
3. Jag skall upprätta frid i deras familjer.
4. Jag skall trösta dem i deras prövningar.

Dessa första fyra löften har tagits från de tolv löften som Vår Herre gav den heliga Margareta Maria Alacoque år 1673.

Hur man introniserar Jesu heliga Hjärta i ditt hem:

1. Skaffa fram en vacker bild eller staty av Jesu heliga Hjärta (Moder Teresasystrarna har ofta en sådan bild att dela ut, fråga dem).
2. Bed prästen eller diakonen att komma till ditt hem för att intronisera Jesu heliga Hjärta.
3. Om möjligt, gör detta till ett speciellt tillfälle genom att inbjuda några av dina vänner. Det kan i sin tur inspirera andra att intronisera det heliga Hjärtat i sina hem.
4. Förbered några förfriskningar, att intas efter ceremonin.

f. Ingvar Fogelqvist

Peruprojektet blir vilande

Läs mer...