Välkommen till St. Mikaels katolska församling

Församlingen, som tillhör Stockholms katolska stift, grundades 1951. Den har cirka 1700 registrerade medlemmar och omfattar större delen av Kronobergs län. Kyrka och prästgård (med pastorsexpedition) finns i Växjö. Det finns också ett kapell i Älmhult, där gudstjänst firas regelbundet. Församlingen har en präst och en diakon bosatta i Växjö.

Ur församlingsbrevet Påsk 2019

Kyrkoherdens påskhälsning

”Frid åt er alla”

”Frid åt er alla” (Joh 20:19). Det är Jesu första ord till sina apostlar efter uppståndelsen. Den Uppståndne förmedlar sin frid till sina närmaste efterföljare och till alla troende. Det är hans sak att ge den, eftersom han har försonat oss med Fadern genom sin död för våra synder.

Vad innebär då denna frid eller fred? Den är mer än bara frånvaro av krig och konflikt. Frid betyder ”ordningens lugn”, vilket innebär att vara i harmoni med allting: välbefinnande, rofylldhet, fulländning, vila. Frid är alltså det tillstånd som en person befinner sig i som lever i harmoni (1) med Gud, (2) med sin medmänniska och (3) med sig själv. Det hebreiska ordet är ”shalom”.

Frid med Gud är det viktigaste och alla de andra slagen av frid flödar från den friden. Frid med Gud innebär att göra Guds vilja i allt, undvika all synd och befinna sig i nådens tillstånd. Gud bor i hjärtat på den som gör hans vilja. Som Jesus sade: ”Om någon älskar mig bevarar han mitt ord, och min fader skall älska honom och vi skall komma till honom och stanna hos honom” (Joh 14:23).

Frid med vår medmänniska är resultatet av att undvika synder, som att ljuga, ha begär till andras ägodelar, döda, abort, stjäla, äktenskapsbrott, avund. Dessa synder orsakar konflikt med andra och förstör all äkta frid.

Frid med oss själva består i det tvåfaldiga överlämnandet av våra begär under förnuftet, och vårt förnuft under Gud. En person som rycks med av vrede, habegär eller högmod eller lusta kan inte befinna sig i frid med sig själv. När förnuftet är underkastad Gud, då kan begären kontrolleras och underkastas förnuftet. Om vi alltid strävar efter att göra Guds vilja, då kommer våra begär att vara underkastade vår vilja.

Jesus vill att vi skall ha frid. Hans ord ”frid åt er alla” riktas inte bara till hans apostlar utan till var och en af oss. Om vi tror på honom och gör hans vilja, kommer vi att leva i frid, vad som än händer i världen eller i kyrkopolitiken. Vi borde försöka sprida Kristi frid till dem vi lever med och möter dagligen. Vi borde bli ambassadörer för frid och fred. De som lever så är saliga och lever saligprisningen: ”Saliga de som håller frid, ty de skall kallas Guds barn” (Matt 5:9).

Må vår Herres Jesu Kristi nåd och frid, Guds kärlek och den helige Andes gemenskap vara med er alla. Amen.

F. Ingvar Fogelqvist

Frid åt er alla

Bön till ärkeängeln S:t Mikael

Helige Mikael, ärkeängel,
försvara oss i drabbningen,
var vårt värn emot djävulens skurkstreck och snaror.
Må Gud befalla över honom, bönfaller vi ödmjukt;
och du, de himmelska härskarornas furste,
fördriv i Guds kraft till helvetet,
satan och alla andra onda andar,
vilka till själarnas fördärv
stryker omkring överallt i världen.
Amen.

Tros/Katekesundervisning:

För barn och ungdommar i församlingen. Alla katolska barn och ungdommar är välkomna till ett nytt läsår med katekesundervisng. Det är framför allt föräldranas ansvar att förmedla tron till sina barn, men föräldrarna får hjälp med detta av församlingen.

Observera att undervisningen är obligatorisk för barn som skall mottaga första kommunionen, eller ungdomar som skall konfirmeras. Även deltagande i söndagsmässan är obligatorisk. Undervisningen omfattar alltså Mässbesök, i första hand kl. 12.00 (9.30 eller vigiliemässan, lördagar kl. 18.00).

Grupper i S:t Mikaels kyrka

Tider för respektive grupp är anslagen på anslagstavlan i kyrkan.

Informationskurs om Katolska Kyrkans lära och liv

Icke-katoliker som är intresserade att veta mer om den katolska kyrkans tro och liv är välkomna att delta i församlingens informationskurs. Tag kontakt med kyrkoherden.

Husvälsignelse

Om någon önskar ha sitt hem välsignat, står prästen och diakonen gärna till tjänst. Jultiden, i synnerhet epifaniafesten, är traditionella tider då hemmen kan välsignas. Till traditionen hör också att man med krita på övre delen av husets dörr skriver: 20+C+M+B+18. Bokstäverna hänvisar till namnen på de tre konungarna: Caspar, Melkior och Baltasar, men kan också uttydas på latin: "Christus Mansionem Benedicat" (Kristus välsigne detta hus).

Bön vid husvälsignelse:

Gud, vår himmelske Fader, Ledsaga alla, som går ut och in genom denna dörr med din välsignelse. Håll din skyddande hand över detta hem under hela det nya året. Genom Jesus Kristus, vår Herre, Amen

Getsemane, Jerusalem
Getsemane, Jerusalem
Golgata, Jerusalem
Golgata, Jerusalem
Heliga gravens kyrka, Jerusalem
Heliga gravens kyrka, Jerusalem