Välkommen till St. Mikaels katolska församling

Församlingen, som tillhör Stockholms katolska stift, grundades 1951. Den har cirka 1700 registrerade medlemmar och omfattar större delen av Kronobergs län. Kyrka och prästgård (med pastorsexpedition) finns i Växjö. Det finns också ett kapell i Älmhult, där gudstjänst firas regelbundet. Församlingen har en präst och en diakon bosatta i Växjö.

Ur församlingsbrevet Julen 2017

Fördragsamhet, en adventsmaning

Kyrkoherdens hälsning

Advent hör samman med glädje: ”Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er… Herren är nära.” Så skriver aposteln Paulus i sitt brev till filipperna ((4:4). Texten återfinns i den andra läsningen för Tredje söndagen i Advent (årgång C). Det är Herrens advent, hans ankomst till oss, som är orsaken till glädjen. Men adventsglädjen har också med sig särskilda verkningar, som många människor kan tycka är försumbara, men det är verkningar, som gör det mänskliga livet tillsammans möjligt. Aposteln nämner en sådan verkan när han tillägger: ”Låt alla människor se hur fördragsamma ni är.” En annan verkan som aposteln nämner här är bekymmerslöshet: ”Gör er inga bekymmer.”

Adventsljus
(Bildkälla)

Men låt oss koncentrera oss på fördragsamheten. Adventstiden, den tid då vi reflekterar över Herrens ankomst till oss, är alltså på ett särskilt sätt fördragsamhetens tid. När vi erfar Herrens närhet i Ordet som upprättar, i Eukaristin och andra sakrament som ger tröst och kraft, i bönens dialog, och på det sättet erfar glädjen över honom som kommit oss så nära, hur kan vi annat än låta andra människor märka detta? ”Ni har inte sett honom” – nämligen Herren – ”men älskar honom ändå; ni ser honom ännu inte, men tror på honom och kan jubla i outsäglig glädje”, skriver aposteln Petrus i sitt första brev (1:8).

En reflex och återglans av den glädjen är fördragsamheten, som vi kan visa andra människor. Ordet ”fördragsamhet” kan man också återge med ”vänlighet”, ”mildhet” eller ”saktmod”. Det som avses är förstås inte någon låtsad eller skenbar fördragsamhet, som bara är ute efter att få ut något för egen del, utan det som avses är att vi, utifrån vår glädje över Kristus, kan möta människor på ett vänligt, milt och fördragsamt sätt, att vi kan bemöta andra som en vän möter en vän i fördragsamhet utan förbehåll, men också kan komma ihåg, att den andre, vem det än må vara, i Jesus Kristus är min vän, ja min broder. Aposteln Paulus ställer i ett av sina brev frågan: ”Hur kan du då döma din broder?” och ”hur kan du förakta din broder?” (Rom 14:10). Ett sådant dömande och förakt, vilket inte är något annat än tröstlös arrogans, är just uttryck för det ofördragsamma och ovänliga bemötandet.

Det är ett dåligt tecken om inte längre fördragsamheten får bestämma människornas gemensamma liv, utan istället ilska, upprörda känslor, protest och när tidsandan har blivit skarp, hård, grov, föraktande, ironisk och framför allt ”kritisk”. Det är en ofördragsamhetens anda som gör att den Herre som är nära rycks bort i fjärran och glömska. Där det inte mer finns någon glädje över Herren som är nära, där sjunker den allmänna andan ner i ofördragsamhet och kan inte rädda sig ur den belägenheten.

Det är ingen tillfällighet att Paulus, som exempel på glädjens frukt i Herren som nära, nämner fördragsamhet tillsammans med bekymmerslöshet: ”Herren är nära. Gör er inga bekymmer!” Ty inte bara bekymmerslösheten och glädjen, samt fördragsamheten och glädjen hänger samman, utan också bekymmerslösheten och fördragsamheten. Den som i rätt bemärkelse är sorglös, bekymmerslös, det vill säga, har släppt bekymren för sig själv i förlitan på Herrens omsorg, han som är nära, kan vara fri, otvungen, avslappnad gentemot sin nästa och kan möta honom eller henne utan fördomar och misstänksamhet, men istället med deltagande och fördragsam mildhet. Den Herre som är nära, manar fram glädjen i Herren och med den glädjen också den sorg-lösa fördragsamheten, hjärtligheten och vänligheten mot den andre.

F. Ingvar Fogelqvist

Adventsljus
(Bildkälla)

Bön till ärkeängeln S:t Mikael

Helige Mikael, ärkeängel, försvara oss i drabbningen, var vårt värn emot djävulens skurkstreck och snaror. Må Gud befalla över honom, bönfaller vi ödmjukt; och du, de himmelska härskarornas furste, fördriv i Guds kraft till helvetet, satan och alla andra onda andar, vilka till själarnas fördärv stryker omkring överallt i världen. Amen.

Tros/Katekesundervisning:

För barn och ungdommar i församlingen. Alla katolska barn och ungdommar är välkomna till ett nytt läsår med katekesundervisng. Det är framför allt föräldranas ansvar att förmedla tron till sina barn, men föräldrarna får hjälp med detta av församlingen.

Observera att undervisningen är obligatorisk för barn som skall mottaga första kommunionen, eller ungdomar som skall konfirmeras. Även deltagande i söndagsmässan är obligatorisk. Undervisningen omfattar alltså Mässbesök, i första hand kl. 12.00 (9.30 eller vigiliemässan, lördagar kl. 18.00).

Första Kommunion 2018

Årets Första Kommunion blir traditionsenligt på Kristi Himmelfärds dag den 10 maj 2018, kl. 11.00 i S:t Mikaels kyrka, Växjö.

Årets konfirmation 2018

Årets konfirmation i S:t Mikaels kyrka, Växjö blir den 2 juni 2018, kl. 11.00 i S:t Mikaels kyrka, Växjö. Det blir vår biskop, H. Em Anders Kardinal Arborelius OCD, som förrättar konfirmationen.

Grupper i S:t Mikaels kyrka

(uppdaterad 2016-09-10)
Tider för respektive grupp är anslagen på anslagstavlan i kyrkan.

Informationskurs om Katolska Kyrkans lära och liv

Icke-katoliker som är intresserade att veta mer om den katolska kyrkans tro och liv är välkomna att delta i församlingens informationskurs. Tag kontakt med kyrkoherden.

Husvälsignelse

Om någon önskar ha sitt hem välsignat, står prästen och diakonen gärna till tjänst. Jultiden, i synnerhet epifaniafesten, är traditionella tider då hemmen kan välsignas. Till traditionen hör också att man med krita på övre delen av husets dörr skriver: 20+C+M+B+16. Bokstäverna hänvisar till namnen på de tre konungarna: Caspar, Melkior och Baltasar, men kan också uttydas på latin: "Christus Mansionem Benedicat" (Kristus välsigne detta hus).

Bön vid husvälsignelse:

Gud, vår himmelske Fader, Ledsaga alla, som går ut och in genom denna dörr med din välsignelse. Håll din skyddande hand över detta hem under hela det nya året. Genom Jesus Kristus, vår Herre, Amen